Young caucasian woman enjoying a shirodhara ayurvedic treatment.