Two young women doing yoga asana Downward Facing Dog